מאמרים

בית - מאמרים - ראשי

מענק מס הכנסה שלילי – הסברים ודגשים.

מענק מס הכנסה שלילי – הסברים ודגשים.

מענק מס הכנסה שלילי – הסברים ודגשים.

מענק מס הכנסה שלילי לשכירים ועצמאים, כיצד משולם המענק לשכיר או עצמאי, מי זכאי למענק, מהם התנאים ומה סכום המענק ואיך מגישים בקשה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי, זאת נסביר במאמר זה.

נקדים ונאמר שתנאי הזכאות לקבלת מענק שונים בין השנים 2010 ו 2011 ויש להתעדכן בתנאים הרלוונטיים לכל שנה בנפרד.

חוק "מס הכנסה שלילי" הוא חוק שנחקק בשנת 2007 ובמטרתו נועד לצמצום פערים כלכליים והגדלת שיעור השתתפות התושבים, בכוח העבודה.

איך מתקבל החזר מס הכנסה שלילי?

נתחיל מסוף התהליך בכדי להסביר, באיזו צורה מתקבל המענק.

קבלת מס הכנסה שלילי אצל שכיר.

מי שמוגדר עובד שכיר, או עצמאי שלו גם הכנסה חודשית העולה על 2000 שח בממוצע שנתי, המענק משולם ב 15 לכל אחד מהחודשים הבאים: יולי, אוקטובר שנת 2012 וינואר ואפריל שנת 2013 (בארבעה תשלומים שווים ולמי שהגיש הבקשה עד ל 31/3/2012.

 בתביעות המוגשות עד סוף יוני 2012 או ספטמבר תצומצם פריסת התשלומים ל 3 ו 2 תשלומים בהתאמה.

 

מענק מס הכנסה שלילי לעצמאי

כעצמאי מקוזז המענק מחבות המס שנוצרת בשנת המס בה הוגש המענק, חבות מכל מקור הכנסה. יתרה שלא קוזזה תועבר לזכותו של הנישום לקיזוז, בכל אחת משלוש שנות המס הבאות. אם נותר סכום מענק גם לאחר קיזוז זה, תועבר יתרה שלא קוזזה לשנה הרביעית, אך בניכוי 25% מהסכום.

ניתן להבחין שבעוד שכיר מקבל את החזר מס הכנסה שלילי, ישירות לחשבונו בבנק, הרי שעצמאי ייהנה מהמענק על דרך של יתרה לזכותו, שתנוצל רק באם תהיה חבות מס בשנים הבאות, אלא אם לא נוצל סכום ואז יתקבל המענק בקיזוז 25% ממנו.

 

מי זכאי לקבלת החזר מס הכנסה שלילי.

עבור שנת 2011 (הגדרת הזכאים למענק משתנה משנה לשנה), זכאי מי שעונה על כל שלושת התנאים הבאים:

תנאי ראשון התובע הוא שכיר או עצמאי, שהייתה לו בשנת המס הכנסה מעבודה או עסק ומשלח יד, גיל 23 ומעלה עם ילדים, או בגיל 55 ומעלה ללא ילדים.

חריג לשכיר: לא זכאי מי שהכנסת העבודה התקבלה מקרוב.

תנאי שני הוא שלמעט דירת מגורים יחידה, לא הייתה לתובע המענק בשנת המס, לבן הזוג או לילד התלוי בו כלכלית כל זכות במקרקעין.

תנאי שלישי הוא קיומו של אחד משני התנאים הבאים:

  1. למי שיש שלושה ילדים ומעלה, שהכנסתו הממוצעת החודשית מעבודה ומעסק גם יחד, (של שני בני הזוג אם מדובר בזוג ולא ביחיד), היא בטווח של בין 2,000 ל 6,502 שח.
  2. למי שיש ילד או שניים או שגילו 55 ומעלה ללא ילדים, שהכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ועסק יחד, היא בטווח של בין 2,000 ל 5,935 שח.

קיימים תנאים נוספים לקבלת המענק, הם עמידה בחובת דיווח.

יש להגיש את התביעה למענק מס הכנסה שלילי עד לתאריך שהוגדר.

מי שחלה עליו או על בן זוגו, חובת הגשת דוח למס הכנסה (עצמאי או שכיר), יגיש את הדוח למס הכנסה עד ל 31 למאי בשנת המס.

 המעביד (ממנו התקבלה הכנסת העבודה המדווחת), הגיש דיווח על העובדים, כנדרש ממנו בחוק, עד לתאריך הקבוע בפקודה.

הגשת התביעה- איך היא מתבצעת ומהו סכום המענק שיתקבל.

את התביעה להחזר מס הכנסה שלילי, ניתן להגיש באופן אישי בלבד באחד מסניפי הדואר, בצרוף צילום ת.ז. ושיק המעיד על חשבון בנק על שם התובע.

בידי מגיש הבקשה יישאר העתק מטופס תביעת המענק, ובאמצעותו יהיה ניתן לעקוב על מצב התביעה לאחר הזדהות.

גובה הסכום להחזר מס הכנסה שלילי, המתקבל תלוי בגובה ההכנסה המדווחת (ראה הסבר להגדרת ההכנסה קודם במאמר), של המגיש ושל בן זוגו וכן בגילו ובמספר ילדיו.

לציין שהכנסה נוספת (קצבת פנסיה, דמי פגיעה בעבודה או בתאונה ע"י ביטוח לאומי) מפחיתה את סכום המענק המגיע.

 

להלן הערכות הסכומים לפי ההגדרות של מצב מגיש הבקשה:

תובע שיש לו לפחות שלושה ילדים, סכום המענק החודשי הוא בסולם של החל מ 120 שח, עולה לסכום מכסימלי של 460 שח ויורד חזרה ל 20 שח, בטווחי הכנסה חודשית ממוצעת עולה בהתאמה, של החל מ 2000 שח ועד לסכום מכסימלי של 6,503 שח.

 תובע עם עד שני ילדים או שגילו 55 ומעלה, סכום המענק החודשי הוא בסולם של החל מ 80 שח, עולה לסכום מכסימלי של 320 שח ויורד חזרה ל 20 שח ובטווחי הכנסה חודשית ממוצעת עולה בהתאמה, של החל מ 2000 שח ועד לסכום מכסימלי של 5,935 שח.

הסכומים מעודכנים לשנת 2011 ובמהלך השנים משתנים, יש להתעדכן בהתאם לשנת המס.
 

סיכום המאמר.

לסיכום המאמר נדגיש כי קיים הבדל לגבי אופן קבלת החזר מס הכנסה שלילי, בידי שכיר לקבלתו בידי עצמאי, סכום המענק נגזר ממספר ילדיו וגילו של התובע, לחישוב ההכנסה החודשית הממוצעת יש להתחשב בכל הכנסתם של בני הזוג וילדם שבחזקתם. זכאות למענק תלויה בעמידה בדרישה להגשת דוח מס הכנסה מהתובע, (באם הוא חייב בהגשה) ובהגשת הבקשה, לא יאוחר מתאריך אחרון שהוגדר בחוק.

בהצלחה.          

כ א ן    ב ש ב י ל ך

אנחנו נסייע לך להיערך נכון, נפתח עבורך תיקים ברשויות ונלווה אותך לאורך כל הדרך.

למידע נוסף בנושא זה– נא פנו למשרדנו לייעוץ והכוונה פרטנית.

מאמר זה מטרתו למסור מידע בלבד ואין הוא תחליף למתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי.

צרו קשר

הצהרת נגישות