מהם המסמכים הנדרשים לביצוע בדיקה והחזר מס הכנסה.

מהם המסמכים הנדרשים לביצוע בדיקה והחזר מס הכנסה.

מהם המסמכים הנדרשים לביצוע בדיקה והחזר מס הכנסה.

נשאלת השאלה, מהם סוגי המסמכים הרלוונטיים והנדרשים לנישום, בכדי לבדוק את זכאותו להחזר מס בשנת מס מסוימת ואף לצרפן לטופס בקשת החזר, באותן שנים בהן הוא זכאי לו, כנדרש על פי הנחיות מס הכנסה.

נתמקד במסמכים המכילים מידע לגבי הכנסות משכר עבודה ותקבולים מביטוח לאומי  ומידע לגבי מס ששולם על הכנסות אלה (בדרך כלל ע"י ניכוי מס במקור).

בנוסף נתייחס למקרים, בהם הנישום מתקשה להשיג את המסמכים הרלוונטיים. נציין הן את חובתו החוקית של מעביד למסור מידע והן את החלופות להשגת מידע בדבר שכר, העומדות בפני העובד.

המסמכים הרלוונטיים, המכילים מידע לגבי הכנסות, שמשמשים לבדיקת זכאות להחזרי מס הם:

  • טופס 106 מכל מקום עבודה.
  • טופס 161 במקרה של פיטורין.
  • טופס 106 מידע לגבי הפרשי שכר בגין שנים קודמות.
  • אישור על תקבולי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בשנת המס.
  • אישור על תשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בשנת המס.

טופס 106.

טופס 106 הינו טופס, אשר מעביד מחויב למסור לעובד ובו מידע בדבר המשכורת ששולמה לעובד, על מרכיביה השונים ונתונים המתייחסים לעובד בשנת המס.

כך למשל מכיל טופס 106 מידע בדבר משכורת ששולמה, שווי הטבות שנזקף (רכב, פלאפון), שכר משמרות ששולם (המקנה הקלה במס לעובד), תשלומים עבור סוציאליות (קופות גמל, קרנות השתלמות) וכן נקודות זיכוי להן זכאי העובד, מס הכנסה וביטוח לאומי שנוכו משכרו ועוד.

 

כל עובד חייב להבין, שניכוי מס הכנסה מהשכר ששולם לו במהלך השנה אינו בהכרח מס נכון, היות ומערכת השכר איננה מתחשבת בתקופה שקדמה לתשלום שכר או בתקופה שלאחר תשלום שכר שהופסק (במקרה פיטורין למשל) במהלך השנה.

גם במקרה בו ביצע עובד (המועסק ביותר ממקום עבודה אחד) תאום מס, אין בו כדי לשלם מס מדויק על הכנסתו, אלא מדובר על תשלום מוערך שברוב המקרים הינו תשלום יתר, מעל המס האמתי החל על העובד.

בהמשך למפורט למעלה, יש במידע שבטופס 106, או בטופסי 106 (בהנחה שלעובד יש יותר ממקום עבודה אחד) מידע חיוני ביותר לצורך בדיקת חבות המס של העובד ממכלול הכנסותיו משכר, אל מול תשלומי המס (שאינם בהכרח משקפים חבות מדויקת) שנוכו משכרו.

 

להלן נביא שאלות שכיחות הקשורות להשגת טופס 106 במקרים מיוחדים, שיש בהן עזרה לאותם עובדים, שרוצים לבצע בדיקת החזר מס בעצמם, אך מתקשים להשיג אותו:

שאלה: המעסיק לא רוצה למסור לי טופס 106. האם הוא חייב על פי חוק?

חובתו של מעביד למסור מידע לגבי שכר ששילם לעובדיו מוזכרת בשני מקורות:

על פי הוראות תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים, התשנ"ג – 1993, סעיף 13 לתקנות) מעביד חייב למסור לעובד מידע לגבי שכר ששילם, בין אם ניכה לו מס ובין אם לא וזאת עד ליום 31 במרץ של השנה העוקבת לשנה, שבה שולם המס.

על פי הוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, סעיף 24 לחוק, מעביד חייב לנהל רישום לגבי שכר ששילם לעובדיו וכן חייב הוא למסור להם בכתב, את המידע כאמור.

עיננו הרואות שעל פי הוראות אלה קיימת חובה מצד המעסיק, לא רק לנהל רישום אלא גם למסור לעובד, בטופס מיוחד שהוקצה לכך, מידע לגבי השכר ששולם לו בשנת המס.

 

שאלה: חברה פשטה רגל ונסגרה. איך אוכל להשיג טופס 106 ממעסיק זה?

חברה שפשטה רגל איננה בד"כ, הכתובת לקבלת טופס 106 מהסיבה הפשוטה שאין למי לפנות כדי לקבלו. במצב שכזה קיימות למעשה שלוש אפשרויות לקבלת המידע:

  1. במידה והשכר ששולם באותה חברה, נוהל על ידי גורם צד ג' (כדוגמת קבלן חיצוני המפיק תלושי שכר, או משרד רו"ח או משרד הנהלת חשבונות חיצוני), הרי שהמידע לגבי השכר ששולם, באותה שנת המס קיים במאגרי המידע של אות ספק.
  2. במידה וניהול ורישום השכר בחברה שפשטה רגל, בוצע כולו במלואו בחברה כולה, על העובד לפנות למשרד פקיד השומה במקום מגוריו, בטופס ספציפי לבקשה זו בכדי לקבל את הנתונים שנמצאים במחשבי מס הכנסה (כל מעביד מחויב להעביר למס הכנסה, בתום כל שנת מס, את נתוני השכר ששילם לעובדיו).
  3. באמצעות רואה חשבון מייצג , המסוגל לשלוף את הנתונים ממחשב מס הכנסה -  בהסתמך על מידע מקביל שנשלף ממאגרי נתוני המוסד לביטוח לאומי ודיווחי המעסיק למס הכנסה.

 

שאלה: החלפתי מספר גדול של מקומות עבודה על פני מספר שנים, אינני זוכר את שמות כולם (חלקם אף דרך חברות כוח אדם). איך והיכן אוכל לקבל מידע על כל המעבידים שלי?

מידע לגבי מעבידים אצלם הועסק עובד על פני שנות העסקתו, אפשר להשיג בשתי אפשרויות עיקריות:

  • באמצעות תלושי שכר שנמצאות ברשות העובד. בכל תלוש שכר מצוינת תחילת העסקה ובד"כ תלוש אחרון מכיל התחשבנות על פדיון חופשה. כך נוכל לקבל מידע לגבי התחלת העסקה וסיום העסקה, אצל כל אחד מהמעבידים שלגביהם יש ברשותי תלושי שכר.
  • במידה והעובד סבור, שלא קיימת רשימת מעבידים מלאה על דרך תלושי השכר שמצא ויש להניח, שהועסק במקומות עבודה נוספים לגביהם אין ברשותו תלושים, ניתן לפנות לביטוח לאומי ולקבל רשימת מקומות עבודה קודמים. במידע שנקבל מביטוח לאומי יש את שמות המעבידים לפי חודשי העסקה ובנוסף כתובות וטלפונים ליצירת קשר.

 

טופס 161 במקרה של פיטורין.

במקרה של פיטורין חייב כל מעביד להמציא לעובד טופס 161 ובו פרטים לגבי מענק פיצויי פיטורין ששולם, אופן חישוב המענק ואבחנה בין מענק פטור ומענק חייב (כהגדרתם בפקודת מס הכנסה והתקנות מכוח הפקודה).

המעסיק מחויב למסור לעובד טופס 161, רק לאחר שהגיש העובד למעביד או לפקיד השומה טופס 161 א' חתום על ידו.

המידע הכלול בטופס 161 חיוני לצורך האבחנה בין סכום הפטור ממס, לבין הסכום החייב במס לצורך שיבוץ הסכומים בטופס הבקשה להחזר מס במקומות המתאימים לכך.

 

טופס 106 מידע לגבי הפרשי שכר בגין שנים קודמות.

מתעוררת השאלה לגבי הפרשי שכר ששולמו לעובד, בשנת מס מסוימת והם מתייחסים לשנות מס קודמות. דוגמאות לכך הם עדכוני שכר קודם מכוח הסכמים, שינוי במאפייני העסקת העובד (כגון דרוג שכר) ככל שהם מתייחסים לתקופה שהחלה בעבר ועוד.

על פי הוראות מס הכנסה, מיסוי הכנסות שכר ששולמו בשנת המס ימוסו בשנה בה שולמו בפועל.

יחד עם זאת, קיימת התייחסות נפרדת בפקודה לגבי סכומים ששולמו על חשבון תקופות קודמות (כגון האפשרות לפרוס מענק פרישה חייב במס). בהתאם לכך ניתן יהיה, על פי בקשת הנישום, לפרוס את הפרשי השכר ששולמו לו בשנת המס (כפי שהם מצוינים בנפרד בטופס 106), לאותן שנים אליהן הם מתייחסים.

אפשרות זו רלוונטית לאותם מקרים, בהם מדרגת המס של שהנישום בשנים הקודמות (אליהן מתייחסים הפרשי המס) הייתה נמוכה יותר מהמדרגה בשנת המס הנוכחית (בה שולמו ההפרשים).

 

אישור על תקבולי אבטלה ו/ או דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בשנת המס.

סכומים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, בגין דמי אבטלה ודמי לידה הם סכומים חייבים במס. אי לכך מנוכה מהם מס במקור במועד העברת הסכומים לחשבונו של הנישום.

מחובתו של המוסד לביטוח לאומי להפיק למבוטח אישור שנתי, על סכומים ששילם לנישום ומס שניכה לו במקרו מכל אחד מסוגי התשלומים שצוינו.

יש לציין שחשיבותם של הסכומים האלה, בבדיקת זכאותו של העובד להחזר מס היא גדולה ביותר, היות וברוב המקרים אחוז המס שמנוכה מהם הוא נמוך יותר, מהמס המחושב לאותה שנה. השמטת מרכיבי הכנסות אלה עשויה להפוך את בקשת החזר המס, להודעת חיוב מס בגין תשלום מס בחסר על אותם תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי.

צרו קשר

הצהרת נגישות