מאמרים

בית - מאמרים - ראשי

הקמת עסק והתנהלות מול רשויות – איך לעשות זאת נכון

הקמת עסק והתנהלות מול רשויות – איך לעשות זאת נכון

הקמת עסק והתנהלות מול רשויות – איך לעשות זאת נכון

החלטתם לפתוח עסק או לעסוק במשלח יד עליו חלמתם? מזל טוב.

לנוחיות עוסקים רבים, אשר נמנעים מלהיות מיוצגים, על ידי איש מקצוע (רואה חשבון או יועץ מס), מובאת סידרה של שלושה מאמרים, שמטרתה להסביר, לפשט ולייעל את ההתנהלות של העסק, מול רשויות המס בארץ.

במאמר זה (הראשון בסדרה) ניתן תשובה לשתי שאלות חשובות, שכל עסק חדש ניצב בפניהן:

 1. מהם חובותיו של עסק חדש, היינו מה נדרש ממנו על פי הרשויות השונות.
 2. מהם זכויותיו של העוסק, בבואו במגע עם מערכת רשויות המס המסועפת.

תשובות לשאלות אלו, יהוו בסיס נוח להבנת המאמר הבא בסדרה (כיצד להתנהל נכון מול רשויות המס בארץ).

בטרם נתאר את מכלול חובותיו וזכויותיו של העוסק מול הרשויות, נסביר כי אין זו רשימה סגורה. כדי ליישם ולהתנהל בהתאם להוראות פקודות המס השונות, מומלץ להיעזר באיש מקצוע שמוסמך לכך, לא רק משיקוליי ציות לפקודות, אלה בכדי לחסוך זמן ולמצות את מלוא הזכויות.

 

חובותיו של עסק חדש.

 • פתיחת תיקים ברשויות המס השונות.
 • מסמכי פתיחת תיקים.
 • תשלום בתקופה, על חשבון מיסים שוטפים, שחלים על העסק.
 • תשלום תקופתי, על חשבון מיסים שגבה העסק.
 • חובת דיווח שנתי לרשויות המס.
 • חובת ניהול ספריי עסק.

 

 • פתיחת תיקים ברשויות:

כל אדם (עצמאי חברה או שותפות), אשר פותח עסק, או מתחיל בפעילות עסקית שמניבה הכנסות (במשלח יד), חייב בפתיחת תיקים ברשויות המס השונות לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

משרד המע"מ הרלוונטי, הוא המשרד הקרוב למען העסק (לא בהכרח זהה למען העוסק).

 • המסמכים שיש להצטייד בהם, בבואכם לפתוח תיק עוסק במע"מ (*):

עוסק (יחיד)

שותפות (שני שות' ומעלה)

חברה בע"מ

תעודת זהות

תעודות זהות של השותפים

אישור רישום ברשם החברות

חוזה שכירות או קנייה

חוזה שכירות או קנייה

תקנון חברה

מסמך המעיד על חשבון בנק

מסמך המעיד על חשבון בנק

פרוטוקול מינוי מנהלים

במידה וחשבון הבנק משותף עם בן/בת הזוג, יש לחתום על הצהרת חשבון בנק משותף

במידה והשותפות רשומה – אישור רישום ברשם השותפויות.

פרוטוקול מינוי מורשי חתימה

 

מינוי נציג אחד מבין השותפים, איתו תנוהל ההיקשרות עם מע"מ.

מסמך המעיד על חשבון בנק

 

 

שמות, מספרי ת.ז. ופרטי היקשרות עם המנהלים

 

 

מסמך המעיד על חשבון בנק

 

 

חוזה שכירות או קנייה

(*) לרשימת המסמכים הנדרשים המלאה ראה באתר רשות המיסים. https://www.gov.il/he/departments/guides/income-tax-guide-open-business

 

 • חובת ניהול ספריי עסק, בהתאם לתקנות שתוקנו מכוח פקודות המס (להלן "התקנות"):

כל עסק נדרש לנהל מערכת הנהלת חשבונות וספרי עזר הייחודיים אליו בלבד.

מערכות ניהול ורישום אלה, משתנות מעסק לעסק והינן תלויות בעיקרן ממספר מאפיינים, כפי שנקבעו בתקנות:

 1. צורת התאגדותו של העסק (עצמאי או חברה).
 2. הענף בו פועל העסק (יהלומנים, מוסכים, מתווכים וכולי).
 3. אופיו של העסק (סיטונאי, קמעונאי, נותן שירותים או מספק סחורות).
 4. מחזור ההכנסות בעסק.
 5. מספר המועסקים העובדים בעסק.

כאן המקום לציין, שעוסקים רבים אינם מודעים לספרי העזר, אותם הם מחויבים לנהל על פי התקנות (למשל: ספר הזמנות, בו יש חובה לרשום כל הזמנה שמתקבלת מלקוח, אפילו עוד טרם ביצועה).

מומלץ להיעזר באיש מקצוע, לפחות בשלב ההתחלה העסקית, כדי "להתחיל ברגל ימין" ולשמור על התנהלות נכונה ועקבית, לאורך תקופות המס של העסק.

לנושא זה חשיבות רבה, לא רק בשל הענישה והמגבלות, שעלולות לחול על עסק, שלא עמד בתקנות, אלה, אלא גם בשל היבט החיסכון הגלום בעסק, שמתנהל בצורה מסודרת (גבייה בזמן מלקוח, הימנעות מקנסות בשל פיגורי תשלום ועוד).

 

 • חובת דיווח ותשלום, בכל חודש או כל חודשיים (להלן "בתקופה") לרשויות המס:

תשלום בתקופה, על חשבון מיסים שוטפים, בהם מחויב העסק לרשויות המס כדלקמן:

 1. מס ערך מוסף: עוסק מורשה ידווח על מחזור עסקאותיו בתקופה (הכנסות ממכירות).
 2. מס הכנסה: חובת תשלום מקדמות מס הכנסה, מתוך סך היקף המכירות בתקופה.
 3. ביטוח לאומי: עצמאי ישלם מקדמות ביטוח לאומי, על פי הערכת הכנסות (מכירות בניכוי הוצאות) בשנת הביטוח.

 

תשלום תקופתי, על חשבון מיסים שגבה העסק, בשם הרשויות ומחויב להעבירם לרשויות המס כדלקמן:

 1. מס הכנסה ניכויים – מס שנוכה משכר עובדים ומס שנוכה מתשלומי ספקים החייבים בניכוי במקור.
 2. דמי ביטוח לאומי ניכויים – סכום שנוכה משכר עובדים, בתוספת הסכום בו חויב מעסיק בגין שכר ויש להעבירו למוסד לביטוח לאומי.

 

 • חובת דיווח שנתי לרשויות המס:

שנה הינה התקופה הרלוונטית המוגדרת לעניין חוקי המיסוי בארץ.

מדידת תוצאות העסק וקביעת שעורי המס החלים עליו מחושבים על פני שנה אחת.

בהתאם לכך, מחויב כל עסק להגיש דוחות שנתיים לרשויות ובכללם:

 1. דוח שנתי למס הכנסה: טופס יחיד 1301 או טופס 1214 לחברה.
 2. דוח שנתי למס ערך מוסף: חובה החלה על עוסק פטור, שלא מדווח כל תקופה כפי שמחויב לעשות עוסק מורשה.
 3. דוחות ניכויים הקשורים לתשלומים החייבים בניכוי מס הכנסה במקור:

 

זכויותיו של עסק חדש.

מלבד החובות, שהן פועל יוצא מהוראות החוק, לעוסק קיימות גם מספר זכויות, בבואו במגע עם רשויות המס:

 • הזכות לקבלת הסבר, ייעוץ והדרכה.
 • הזכות להיות מיוצג מול רשויות המס.
 • הזכות לתכנון מס לגיטימי.

 

 • הזכות לקבלת הסבר, ייעוץ והדרכה בשלכות המס השונות.

סביר להניח, שכל עוסק חדש, מודע לזכותו הבסיסית הזו כבר עם הקמת העסק. מסתבר שרק מעטים מנצלים זכות זו, במהלך התנהלות העסק.

רשויות המס ובכללם מס הכנסה, פתוחים למתן תמיכה לכל שאלה ולמרות הקושי שבקבלת מענה טלפוני מתאים, בכל משרד ומשרד נמצאים פקידים אשר ערוכים ומחובתם, למתן שרות לנישום.

מלבד ייעוץ שוטף, מפרסמת רשות המיסים חוברות מתאימות, במכלול נושאי מס ובעיקר אלה אשר יוצרות לנישום חובת דיווח (כגון דוח שנתי למס הכנסה טופס 1301, חובת דיווח בניכויים טופס 126 ועוד). http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowYourRights2011.pdf

 

 • הזכות להיות מיוצג מול רשויות המס, על ידי איש מקצוע שהוסמך לכך.

כל עוסק רשאי להסתייע בשרותיו של איש מקצוע מתאים, בכדי שיוכל להתפנות לקדם את ענייני העסק ולהשאיר את ההתנהלות מול מערכת רשויות המס, בידי כאלה שמיומנים לכך.

מלבד חסכון בזמן יקר והתנהלות נכונה על פי דרישות החוק, למייצג מול הרשויות ערך מוסף רב לעסק, בעיקר בבחינה השוטפת של הצורך בהקטנת חבות המס, ככל שהעסק משתנה (הכנסות גדלות, תקופות צמצום, שינויי תחומי פעילות ועוד).

 

 • הזכות לתכנון מס לגיטימי, להקטנת חבות המס הכוללת שחלה על העסק.

כמובן שבכדי לנצל בצורה יעילה את הזכות הזו, שעומדת לכל עוסק ועוסק (תהיה צורת התאגדותו ותחום פעילותו באשר תהיה), יש צורך בשירותיו של איש מקצוע מתאים.

התנהלות נכונה ביישום הזכות הזו יכולה להביא לעסק חסכון רב במזומנים ועיתוי נכון של תשלומי מזומנים. די אם נציין לעניין זה את היבטי המס השונים שבהתאגדות כנישום רגיל או כחברה משפחתית, בחירת בן זוג רשום ועוד.

במסגרת הקטנת חבות המס קיים גם נושא בחינת מס שמגיע לעוסק חזרה. מומלץ לכל עוסק חדש, לבצע בחינת זכאותו להחזר מס לתקופה של שש שנים לאחור.

 

התייעץ איתנו לגבי צורת ההתאגדות המתאימה לך. תן לנו לכוון אותך נכון, בפגישת הכרות לא מחייבת. מאמר זה מטרתו למסור מידע בלבד ואין הוא תחליף למתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי.

 

צרו קשר

הצהרת נגישות